İslam, Kişi Odaklı Değil, İlke Odaklı Bir Sistemdir

İslam dediğimiz din, tamamen ilkeler üzerine bina edilmiş bir sistemdir...
İslam, Kişi Odaklı Değil, İlke Odaklı Bir Sistemdir
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Eklenme Tarihi : 26.12.2021
Okunma Sayısı : 131

İslam dediğimiz din, tamamen ilkeler üzerine bina edilmiş bir sistemdir. İnsanlık tarihi boyunca indirilen vahiy, bütünüyle temel ilkeler koyar. Mesela; “sizin Allah’tan başka ilahınız yoktur; o halde sadece O’na kulluk edin” ayeti, bütün insanlık için temel bir ilkedir.

Allah katında ister resuller, ister sıradan insanlar olsun, vahyin belirlediği ilkelere bağlı kaldıkları kadar değerlidirler. Resuller vahye uydukları için Allah katında değerli olmuşlardır. Şayet vahyin belirlediği ilkelere uymamış olsalardı, onların da pek bir değeri olmazdı.  Dolayısıyla Kur’an’da istenen ittiba, şahıslara değil, vahyin koyduğu ilkeleredir.

Evet, Allah, şahıslara tabi olmayı değil, vahyin belirlediği ilkelere tabi olmayı istemektedir. Şahıslar bu ilkelere (hakikate) tabi olduğu sürece dinlenir ve uyulur; değilse tabi olunmaz. Resul de vahye uyduğu için ona tabi olma (Resule itaat) istenmiştir. Dolayısıyla Resule tabi olan vahye tabi olmuş olur.

“De ki: Ben, yalnızca bana Rabbimden vahyolunana uyarım. Bu, Rabbinizden olan basiretlerdir; iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve bir rahmettir.” (A’râf, 203)

İslam’a göre bir söz, kişilere göre değil, söylenen söze göre değer kazanır veya kaybeder. Kimin söylediği önemli değil, kim söylemiş olursa olsun, “ne söylendi” ona bakılır. En büyük ulema ve en büyük makam da söylemiş olsa, vahyin ilkelerine ters düşüp düşmediğine bakılır ve ona göre değer verilir. Mesela; Din işleri yüksek kurulu, “kıyamet falan tarihte (2082’de) kopacak” diye bir beyanatta bulunsa, asla kabul edilemez; zira bu beyanat, “onun vaktini Allah’tan başka hiç kimse bilemez” temel kuralına aykırı düşer.

Yine; “Muhammed as, halen beden ve ruhuyla hayattadır, gezip dolaşıyor” fikrini Celaleddin Süyuti (ö. 1505) ve benzer görüşlere sahip olanlar da söylemiş olsalar, asla kabul edilmez; zira “her nefis ölümlüdür” temel ilke gereği, o da vefat etmiştir. Vefat eden birinin kıyametten önce dirilmesi yaratılışın ilkelerine aykırıdır.

Yine; “bu yazdıklarım Resulullah’a arz edilmiş ve onun onayı alınarak yazılmıştır” iddiasını “Ruhul Furkan” adlı eserin sahibi ve aynı görüşte olan diğerleri de söylese, asla doğru kabul edilemez; zira Resulullah as vefat etmiştir ve hiç kimseyle görüşme imkanı kalmamıştır. Onun adını kendi emelleri doğrultusunda kullananlar ilim adamı olamazlar.

Hakeza; “ruhları kibrit kutusuna koyup –sorgusuz- meleklerden kaçırırım” diyen biri, “herkesin sorgulanacağı” temel ilkeyi ciddiye almayarak hesap gününü kayırmacılığa dönüştürmüştür.

Diğer taraftan, kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun, ilkeler esas alınarak, yapılan işin doğru olup olduğuna bakılarak karar verilmelidir. Devlet başkanı veya hukukun başındakiler de olsa, yaptıkları iş, vahyin ve fıtratın ilkelerine aykırı ise kabul edilemez.

Mesela; “adam öldürmek” temel bir ilke olarak suçtur ve fail kim olursa olsun, cezalandırılmalıdır; ancak eğer, cinayeti işleyen kişi, dinsel, tarihsel, toplumsal bir statüden dolayı ayrıcalıklı olabiliyorsa ve dolayısıyla ceza almaktan beri kılınıyorsa, o toplumda adalet ilkesi yerle yeksan olmuş demektir.

Vahyin İlkeleri kişi, toplum, kuşak, dönem ayırımı yapmadan herkes için geçerlidir. Hiçbir kişinin, hiçbir toplumun, hiçbir kuşağın ve dönemin/asrın ayrıcalığı yoktur, olamaz. Vahyin ilkeleri karşısında (Allah katında) herkes “tarağın dişleri” gibi eşittir. Dolayısıyla hiçbir dönem ve hiçbir kuşak tarihteki yer ve konumları itibariyle ayrıcalıklı ve imtiyazlı duruma getirilemez. Bu kuşak, ister Sahabe, ister Tabiun, ister Selçuklu, ister Osmanlı, ister Cumhuriyet dönemi olsun, vahyin ilkelerine ne kadar uygun davranıp davranmadıklarına bakılır ve ona göre değerlendirilir (notu verilir.)

Kabul etmek gerekir ki tarihte kimi şahıslar, kuşaklar ve dönemler kutsallaştırılmış, imtiyazlı ve sorgulanamaz hale getirilmiştir. Öyle ki asırlar geçmesine rağmen, o şahıs ve kuşakları sorgulayanlar, şiddetli tepkilere maruz kalmıştır, kalmaktadırlar. Mesela; “sahabe gökteki yıldız gibidir” varsayımından hareketle, Kur’ani ilkelere aykırı hareket eden (Muaviye vb) sahabiler konumları itibariyle pek eleştirilememiştir. Fatih S. Mehmet, beşikteki kardeşi Ahmed’i, 3. Murat beş tane kardeşini boğdurttuğu halde,  kimse onlara “katil” diyememiştir ve Allah’ın hükmü olan kısas uygulanamamıştır.

Kur’ani ilkeleri çiğnemeye sebep teşkil edenlerden biri de “kutsallık” atfetmektir. Bir kişiyi, bir kuşağı ve bir varlığı kutsayanlar, onlardaki yanlışları göremez ve dolayısıyla eleştirmeyi günah sayarlar. Halbuki müminler için kutsal/mübarek olan sadece Allah ve Allah’ın kelamıdır. Müminler, bunlara kayıtsız şartsız iman eder, güvenir ve asla tartışmaya ve eleştiriye tabi tutmazlar; ancak insanların söz ve eylemleri ilkeler bağlamında rahatlıkla eleştirilebilmelidir. Hakikat, ancak yanlışlar görülüp eleştirilerek düzeltilirse ortaya çıkar.

İnsanların yanlışları ilke eksenli değerlendirmediği (sorgulama-eleştiri) yapılmadığı takdirde, zamanla kanıksanacak, geriden gelen kuşakların dinsel ve siyasi kimliklerini olumsuz yönde etkileyerek kültür haline getirecektir. Bu kültür/ahlak neticesinde halk, ilkeli davranmak yerine, otoriter ve güç odakların yanında olacaktır. Evet, Müslüman toplumda vahyin temel ilkeleri gözardı edildiğinde, halk güç odaklarına yakın durmaya, fırsatçılığa, adam kayırmaya, rüşvete önem vererek gayrı ahlaki bir kültüre sahip olacaktır.

Müslüman mukallit olamaz; olmamalıdır. “Benim babam, benim dedem, benim hocam, benim şeyhim, benim bakanım vd. böyle demiştir” diyerek “ön kabul” kurbanı olmamalıdır. Kimden gelirse gelsin, söylenenlerin veya yapılanların mahiyetini ve delilini araştırmalı, ilkelere ve akla ters düşenleri körü körüne savunmamalı, bağlanmamalı ve “uydum kalabalığa” anlayışıyla hareket etmemelidir. İster tarihte yer edinmiş şahıslar, ister kuşaklar ve isterse mezhep ve fırkalar olsun, hiç biri sorgulama ve eleştiri dışında kalamaz. Eğer geçmişten ders çıkartılmak isteniyorsa, ilkeli ve eleştirel bir kültüre sahip olmamız kaçınılmazdır.

Kur’an, atalarının söylediklerini ve yaptıklarını sorgulamayıp körü körüne taklit edenleri eleştirerek şöyle uyarmaktadır: “Onlara, Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız” dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?” (Bakara, 170)

Özetle söylemek gerekir ki İslam, kişi odaklı değil, ilke odaklı bir sistemdir. Her alanda temel ilkeler koyar ve insanların, söylenenleri ve yapılanları taassupla, taklit ederek körü körüne değil, öğrenerek, tahkik ederek, sorgulayarak kabul etmesi istenir. Aksi takdirde ne bu dünyada ne de öte dünyada huzur bulamayız.

Selam ve muhabbetlerimle… Beşir İSLAMOĞLU

(Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakış açısını yansıtmayabilir.)

 

YAZARA AİT BÜTÜN YAZILAR
1 Tenkit, Bir Tezin Doğruluğu İçin Zaruridir; Ancak Cedele Dönüştürülmemelidir2 Dava, Hakka Riayet Etmekle Kazanılır3 Geceyi Kadir Yapan, Kur'an'dır4 Salatın, Namazla İlişkisi Üzerine…5 Kur'an'ın Maksat ve Misyonu, Sorun Çözmektir6 Kur'an'da Ne Aradınız Da Bulamadınız? 7 Toplumda Allah'ın Dini Yerine "Karma” Dinler Tercih Edilmektedir. Siz Hangi Dini Seçtiniz?8 "Kur'an Bize Yeter” Üzerine Yapılan Tartışmalar9 Şirk Koşmanın Temel Nedeni, Allah'a Olan Güvensizliktir10 İmanlarına Zulüm Bulaştırmayanlar Ancak Güvendedir 11 Haddini Bilmek, İnsan Olmanın Temel Şartıdır12 Hakikat, Batıni Yollarla Öğrenilebilir Mi? 13 Din Üzerinden Yapılan Zulümler14 Zulüm Devam Ediyorsa, Tövbe ve Helalleşme Anlamsızdır15 Gençlik Niçin İslam'a Mesafelidir? (Enes Kara ve benzer durumlar üzerine)16 "Kabir Ehlinden Yardım İsteyiniz”! "Allah İle Beraber Başka Bir İlah! Öyle Mİ”?17 Kimin Işığıyla Nurlanıyorsunuz?18 Hangi Unsurlar Şirke Götürür?19 İslam, Kişi Odaklı Değil, İlke Odaklı Bir Sistemdir 20 Kur'an'ın Doğru Anlaşılmasına Yönelik Sorun, Zihniyet Sorunudur21 Erdemli Toplum Nasıl Oluşur?22 İslam’da İlkeler Kadim ve Bakidir, İçtihat İse Hadis ve Konjonktureldir23 Siyaseti Dinleştirmek ve Dini Siyasallaştırmak Üzerine…24 Sünnete Kimler Daha Bağlıdır?25 Ehl-i Sünnet Bir Koalisyondur; Homojen Bir Yapı Değildir26 Aliya İzzetbegoviç’i Mütefekkir Kılan Faktörler27 Allah Hakkında Delilsiz Konuşmak, Ona İftira Atmaktır28 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -2-29 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -1-30 Hak Gaspı, İbadetlerin Kazancını Tüketir31 Ahlakın Şartı Kaçtır?32 Her İyi Müslüman, Aynı Zamanda İyi İnsandır33 Kurban İbadetini (Kurban Etmeden!) Doğru anlamak -2- 34 Hayvanlar İhtiyaç Üzerine Kesilir; Geleneğe Kurban Edilemez -1-35 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -6-36 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -5-37 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Bühtandır -4-38 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Günahtır -3-39 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -2-40 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -1-41 İnsan Hayatının Güvencesi Kısastır42 İnsanca Yaşamanın Ön Koşulu, Nesil Emniyetidir43 Er Kişi Niyetine44 Buhari’nin “Camiu’s-Sahih” Adlı Eserinin, Kur’an’la Eşitlenmesi Çabaları Üzerine45 Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -2-46 Vahiy ve Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -1-47 Güçlünün Yanında Yer Almak48 Mesafe, Maske ve Temizlik Sadece Coronavirüse Karşı Değil49 Müslümanlar Kimlik Krizi Mi Yaşıyor; Yoksa Sahte Kimlik Mi Taşıyor?50 İbn Rüşd Müktesebatının Temeli Akıldır51 İmam Gazali’yi Doğru Anlamak52 Bilim Geliştikçe Din Tasavvuru Da Değişir53 Dava Sahipleri Nerdesiniz? 54 Şahitlik, (Şehitlik), Hak ve Adaletin Gerçekleşmesi İçindir55 Görevimiz “İman Sorgulamak” Değil, Zulmü Sorgulamaktır56 Kaluu Bela Allah İle Ahitleşmektir. Bakın Nasıl!57 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)58 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)59 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)60 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)61 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)62 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)63 Dini 21. Asrın Aklıyla Anlamak / Yorumlamak
YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ahmet TAŞGETİREN

Ahmet TAŞGETİREN

O İşin Matematiği Var

Fatih OKUMUŞ

Fatih OKUMUŞ

Müslüman Orucu

Necip CENGİL

Necip CENGİL

Hayata ve Bilmeye Dair

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Mustafa Yazgan’ın Ardından…

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!